©2019 by Mądre życie.

Regulamin konferencji Mądre Życie

 

1. Organizatorem konferencji jest Fundacja MALAK z siedzibą w Krakowie przy pl. Na Stawach 1/1, 30-107, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437870, posiadającą NIP 6762459527.

 

2. Termin i miejsce spotkania: 14 września 2019 roku w godzinach od 9:00 do 18:00, sala bł. Jakuba, Klasztor i Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu, pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków

 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie spotkania, a także zmiany miejsca i czasu trwania spotkania. Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach drogą mailową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestników. 

 

 

4. Uczestnikiem konferencji jest osoba, która: 

  1. w sposób właściwy dokonała zapisu przez formularz rejestracyjny na stronie www.madrezycie.pl, 

  2. uregulowała płatności za udział w spotkaniu (pkt. 5), 

  3. zaakceptowała poniższy Regulamin wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku w ramach promocji działań fundacji. 

 

5.  Zapisu na spotkanie można dokonać jedynie przez formularz internetowy wskazany przez organizatora na stronie www.madrezycie.pl, a potwierdzeniem tego zapisu jest wpłata całej kwoty 135 zł brutto (sto trzydzieści pięć złotych 00/100) za spotkanie w ciągu 3 dni od przesłania zgłoszenia i otrzymania wiadomości mailowej z potwierdzeniem zapisu. Wpłaty należy dokonać na numer konta:

13 2490 0005 0000 4530 3902 3336 - Fundacja MALAK, Pl. Na Stawach 1/1, 30-107 Kraków

 

6.  W trakcie trwania spotkania uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń organizatora oraz przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w obiekcie, na terenie którego odbywa się spotkanie. 

 

7. W trakcie trwania spotkania (poza przerwami) obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, filmowania, nagrywania oraz innego utrwalania spotkania, w tym utrwalania dźwięków.

 

8. W przypadku rezygnacji z rekolekcji:

  1. Uczestnik niezwłocznie powiadamia Organizatora o rezygnacji z konferencji.

  2. W przypadku rezygnacji ze spotkania możliwe jest zgłoszenie osoby, która przyjedzie w zastępstwie. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym poinformowaniu organizatora o takiej wymianie mailowo na adres: madrezycie@fundacjamalak.pl do 12 września 2019 roku. Zamianę powinna zgłosić zarówno osoba rezygnująca, jak i ta, która przyjdzie w zastępstwie. Kwestie finansowe osoby te regulują między sobą (wpłata osoby rezygnującej jest traktowana przez Organizatora jako opłata za spotkanie osoby przyjeżdżającej w zastępstwie). 

  3. Pełen zwrot kosztów obowiązuje do 9 września 2019, po tym terminie opłata konferencyjna nie będzie zwracana, a cała suma zostanie przekazana na koszty organizacji konferencji.

 

9. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie spotkania stanowi podstawę do usunięcia ze spotkania. 


10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania spotkania. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania uczestnika.


11. Organizator spotkania nie pokrywa kosztów transportu ani go nie organizuje - dojazd we własnym zakresie. 


12. Podczas spotkania uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, w szczególności podczas rejestracji. 


13.  Organizator spotkania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren spotkania (nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika) i nie ubezpiecza uczestników na czas trwania spotkania (nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika). Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobie bądź mieniu uczestnika spotkania, jeśli wynikają one z zaniechania lub zaniedbania po stronie organizatora.